www.ahimsaconcept.com weboldal üzemeltetője,
Ahimsa Concept Nonprofit Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő” 

az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Adatkezelő adatai: 

Ahimsa Concept Nonprofit Kft 

Cégjegyzékszám: 01-09-970487
Adószám: 23542451-2-43
Székhely: 1117Budapest, Sopron út 21.
E-mail cím: ahimsaconcept@gmail.com

1. Adatkezelési cél
1.1 
Időpontfoglalás a Weboldal „Foglalás” című foglaló rendszeren keresztül

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az Adatkezelő üzleti tevékenységéről, szolgáltatásainak megrendelése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érintetti jogos érdek teljesítése. 

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, üzenetének tartalma, email címe. A kezelt személyes adatok köre függ a megkeresés módjától, és a megkeresésben szereplő személyes adatok körétől. Csak olyan mértékben kezeljük a kapcsolatfelvétel és vagy foglalás során begyűjtött személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. 

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől vagy kapcsolatfelvételtől számított 1 évet követően töröljük. 

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor. 

2. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja. 

hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.
helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adatait kiegészítjük. 

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi esetekben: 

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére. 

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.